Svetac dana

17.kr.god. Kristina,

Mirjana, Kunigunda