Svetac dana

15. kr. god. Gospa Karmelska,

Karmela, Elvira