Svetac dana

Silvestar papa,
Silvije,
st. godina – zahvala