Svetac dana

16. kr. god.
Marija Magdalena,
Manda, Lenka